Cookies

ČESKY (for English, scroll down, please):

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

Pokud vás zajímají další informace o tom jak zpracováváme vaše osobní údaje, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data uložená v souboru pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách a to při sledování anonymních statistik, hlasování v anketách, přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a přihlášení registrovaného uživatele. Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak postupovat pokud nesouhlasíte s použitím cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

 

ENGLISH:

Statement on the use of cookies and the possibility of preventing the use

If you are interested in learning more about how we process your personal information, please read our Privacy Policy.

What are cookies?

Cookies are small data files that allow the website you visit to remember your actions and the settings you have made on them. Each time you visit the site, the browser sends the data stored in the file back to the server. This small file is called a „cookie“ and is a short text file containing a specific string of characters with unique information. We use cookies to ensure the quality of our services and to better understand how people use our site. That is why we have user preferences stored in cookies and with their help we monitor user trends and how people behave on our website and how they view them. Cookies are not dangerous, but they are important for the protection of privacy. Cookies cannot be used to identify visitors to the site or to misuse login details.

What cookies do we use?

Our website uses only „first party“ cookies, ie cookies used only by our website (hereinafter referred to as first party cookies) and „third party“ cookies (ie cookies originating from third party websites). We use first-party cookies to store user preferences and data needed during your visit to the website by monitoring anonymous statistics, voting in surveys, switching views from mobile devices to the PC version of the website and logging in as a registered user. We use third-party cookies to monitor user trends and patterns of behavior, target advertising with the help of third parties – providers of web statistics. Third-party cookies used to track trends and patterns of behavior are used only by our website and web statistics provider, and are not shared with any other third party.

Consent to the storage of cookies

Most browsers automatically accept cookies, unless your browser is set differently. By using this website, you agree to the storage of cookies.

What should I do if you do not agree with the use of cookies?

You can restrict or block the use of cookies in the settings of your web browser. Information on setting up a specific browser can be found at the following addresses:

• Internet Explorer: microsoft.com

• Google Chrome: google.com

• Mozilla Firefox: mozilla.org

• Opera: opera.com